Βρίσκεστε εδώ: Όροι και συναλλαγές

Όροι Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Ο εκδοτικός οίκος ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τύπου www.pyramida.com.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), και της εθνικής νομοθεσίας, όπως τον ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει, ή τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.pyramida.com.gr.  

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Για την εγγραφή στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.pyramida.com.gr, τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και την διαδικτυακή παραγγελία, ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του είναι: ονοματεπώνυμο, κωδικός πρόσβασης (δικής του επιλογής), e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο. Επίσης, παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει από το www.pyramida.com.gr πληροφορίες ή προωθητικό υλικό μέσω ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων στον δηλωθέντα αριθμό τηλεφώνου του, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Προσωπικά στοιχεία ζητούνται και κατά την παραγγελία προϊόντων online.

Ο επισκέπτης/χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς αυτά δεν θα γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στον δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη, όπως αυτά περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Επίσης, η μη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της παραγγελίας του online. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του στις ως άνω περιπτώσεις, ο χρήστης συναινεί τα προσωπικά του στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ, ως υπευθύνους επεξεργασίας αυτών μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολήν και για λογαριασμό τους.

 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρηθούν από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ σε βάση δεδομένων σε έναν διακομιστή (server) και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων από το www.pyramida.com.gr υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της παραγγελίας online και την καταγραφή αγορών καθώς και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κτλ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ διατηρούν το δικαίωμα vα επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων πoυ ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών τους.

3. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Εφόσον ένας επισκέπτης/χρήστης δηλώσει σχετική επιθυμία του, τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιούνται από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ με σκοπό τη μελλοντική του ενημέρωση, για τις προωθητικές ενέργειες, για νέα προϊόντα κτλ. των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για τους ανωτέρω λόγους, αρκεί να επισκεφθεί τη Φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου www.pyramida.com.gr, όπου μπορεί χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του. 

4. ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Στον δικτυακό τόπο παρέχεται επίσης –ακόμα και στους απλούς επισκέπτες– η δυνατότητα επικοινωνίας με αποστολή μηνυμάτων σε ειδικές φόρμες για σχόλια, παρατηρήσεις ερωτήσεις κτλ. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, θα γνωστοποιήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και το ονοματεπώνυμό του/στοιχεία εταιρείας. Δεν απαιτείται η γνωστοποίηση οιωνδήποτε άλλων προσωπικών στοιχείων. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ενδέχεται να απαντήσουν στα ηλεκτρονικά μηνύματα που τους αποστέλλουν οι επισκέπτες, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή προωθητικού υλικού, παρά μόνο εάν ο επισκέπτης δηλώσει σχετική επιθυμία του. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των επισκεπτών/χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ δεσμεύονται ότι δεν θα πωλήσουν, μεταβιβάσουν, κοινοποιήσουν ή εν γένει διαβιβάσουν με οιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξουν μέσω του www.pyramida.com.gr με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να ενημερώνουν τους προμηθευτές τους με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες/χρήστες, καθώς και όσοι δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στον δικτυακό τόπο www.pyramida.com.gr έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουv από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πoυ τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων τους που τηρούνται στα αρχεία και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία τους, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Επίσης έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν περιέχουσες αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, καθώς και το δικαίωμα να εναντιώνονται σε κάθε μορφής εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων τους. Επίσης έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιήσιμο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για την άσκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων τους οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pyramida.com.gr

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα προαναφερθέντα δικαιώματά τους απευθύνοντας σχετικό αίτημα, το οποίο οι Εκδόσεις ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ θα ικανοποιήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του.  

Οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουv την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή με μια απλή επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία του www.pyramida.com.gr στη φόρμα επικοινωνίας. Μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής των χρηστών θα διαγράφονται αυτομάτως όλα τα στοιχεία αυτών που τηρούνται στο αρχείο. Για τον λόγο αυτό μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής τους, οι πρώην εγγεγραμμένοι χρήστες δεν θα δικαιούνται τα προνόμια που παρέχονται στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.pyramida.com.gr

7. ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτός από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο www.pyramida.com.gr, συλλέγονται στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του περιεχομένου του www.pyramida.com.gr στον χρήστη. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το www.pyramida.com.gr, το πρόγραμμα πλοήγησης αποστέλλει στον διαχειριστή του κόμβου αυτόματα μια διεύθυνση ΙΡ (lnternet Protocol), καθώς και ορισμέvες άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του προγράμματος ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης).

Επιπλέον, η δικτυακή κίνηση και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού τόπου www.pyramida.com.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια συνόδων (sessions) πoυ λειτουργούν διαφανώς και δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία στο σύστημα του κάθε επισκέπτη. Στο www.pyramida.com.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία ‘’cookies’’, όπως και στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επισκεπτών, ούτε παρέχεται στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ TΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη (εκτός αν ο ίδιος ο επισκέπτης παράσχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών. Τα ‘’cookies’’ είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη τoυ δικτυακού τόπου, εφόσον ο επισκέπτης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η τεχνολογία ‘‘cookies’’ χρησιμοποιείται για την εύρυθμη παροχή κάποιων υπηρεσιών, όπως κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στη λίστα υπενθύμισής σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.ά., οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των ‘‘cookies’’, καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.pyramida.com.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των ‘'cookies'’ είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης ‘cookies’ σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση ‘‘cookies’’ δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες που προϋποθέτουν τη χρήση ‘‘cookies’’.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.pyramida.com.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. 

Δε βρέθηκαν προϊόντα που να πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης!


ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Φράγκων & Ορφανιδου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη

+30 2310 531.248 , +30 231 536.847

+30 2310 550.675

info@pyramida.com.gr

ΕπικοινωνίαΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
Άνω των 25 ευρώ (εκτός των δυσπρόσιτων περιοχών)
ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Σε Ελλάδα και εξωτερικό
© pyramida.com.gr 2021. All rights reserved. Powered by D-spot Advertising